TWDL 家长指导 TWDL jiāzhǎng zhǐdǎo

对于所有对我们的双向双语普通话课程感兴趣的家长,请点击下面的链接。
Duìyú suǒyǒu duì wǒmen de shuāngxiàng shuāngyǔ pǔtōnghuà kèchéng gǎn xìngqù de jiāzhǎng, qǐng diǎnjī xiàmiàn de liànjiē.

Please click here for more information.